Ewaluacja i follow up

Ocena efektywności szkoleń, powinna stanowić integralną część cyklu szkolenia. Tylko w ten sposób można poznać jakość prowadzonych kursów, zbadać efektywność stosowanych metod, sprawdzić czy uczestnicy i organizatorzy szkolenia osiągnęli postawione cele oraz czy zaspokojone zostały potrzeby całej organizacji i poszczególnych uczestników kursu.

Ocena Efektywności Szkoleń, Peter Bramley, 2011

Ankieta poszkoleniowa to zdecydowanie za mało!

Najczęściej stosowaną metodą ewaluacji jest ankieta poszkoleniowa. Zdarza się, że jest wypełniana w pośpiechu, pod wpływem wrażeń i emocji.  Z ankiety nie dowiemy się jaki rozwój kompetencji nastąpił. Dysponujemy tylko „wrażeniami” uczestników i oceną szkolenia, a nie oceną zmian kompetencji. Przeważnie sprawdza się jedynie „rzetelność” szkolenia, a nie wdrożone zmiany.

Proponujemy sprawdzenie nie tylko skuteczności szkolenia, czyli czy zrealizowano postawione cele, ale także:

trafności, sprawdzenie na jakie potrzeby usługi rozwojowe powinny odpowiadać

efektywności, jak kosztowny jest program rozwoju kompetencji

użyteczności, jak firma korzysta na wdrożeniu nowych umiejętności

– trwałości efektów, na ile wystarcza to co jest proponowane dla rozwoju pracowników oraz o co należy jeszcze zadbać, aby korzystne zmiany były trwałe.

Zgodnie ze współczesnymi trendami metodologicznymi proponujemy zastosowanie wielokrotnych pomiarów efektów (np. pre- i post-); stosujemy metody quasi-eksperymentalne z grupami porównawczymi, aby ocenić wpływ usług rozwojowych; stosujemy triangulację metod i źródeł, aby z różnych perspektyw spojrzeć na proces rozwoju; włączamy klienta w każdy etap projektu ewaluacyjnego, aby zapewnić maksymalną użyteczność raportu końcowego; kładziemy nacisk na obiektywne wskaźniki zmiany i obliczamy wskaźnik zwrotu z inwestycji w szkolenie (ROI).

Można osiągnąć zaplanowane cele szkolenia, a jednocześnie nie uzyskać dobrego zwrotu z realizowanej inwestycji. Będzie tak wówczas, gdy na realizację projektu wydamy zbyt wiele, a korzyści wynikające z tego projektu nie są wystarczająco wysokie.  Właśnie z tych powodów proponujemy Państwu stosowanie ROI oraz sprawdzanie obiektywnych wskaźników zmiany.

Metodologię ewaluacji opieramy o model D. L. Kirkpatricka:

– Ocena reakcji: sprawdzamy na ile pozytywne wrażenia, opinie uczestnicy mają o szkoleniu. Przygotowujemy ankiety, wywiady.

– Ocena wiedzy: sprawdzamy w jakim stopniu uczestnicy przyswoili wiedzę, zmienili postawę. Proponujemy testy psychologiczne, testy wiedzy i testy zadaniowe.

– Ocena zachowań: określamy zakres występowania zmian w zachowaniu w realnym środowisku. Prowadzimy obserwację, wywiady, kwestionariusze.

– Ocena wyników: określamy i oceniamy wyniki uzyskane dzięki programowi szkoleniowemu. Określamy wskaźniki, obliczamy ROI, porównujemy z innymi efektami i grupami.

Chętnie wesprzemy Państwa firmę/organizację:

– badając potrzeby rozwojowe

– tworząc modele kompetencji

– projektując narzędzia: ankiety, testy, kwestionariusze

– analizując statystyki

– realizując badania ilościowe i jakościowe

– prowadząc sesje wspierające zmianę

Na podstawie dotychczasowych analiz efektów szkoleń, mamy przekonanie, że pojedyncze szkolenia, projekty, które nie są wspierane po ich zakończeniu- niewiele wnoszą! Po pewnym czasie uczestnicy pamiętają już tylko wrażenia ze szkolenia i emocje, nie są w stanie sami zaimplementować nowych umiejętności, czy opracowanych wniosków ze szkoleń. Aby wzmocnić efekty szkoleń oferujemy szkolenia, coaching i konsultacje w formie SESJI FOLLOW-UP. Jest ona prowadzona w określonym czasie po zakończeniu szkolenia, dostarcza narzędzi utrzymujących i pogłębiających umiejętności nabyte podczas szkolenia.