Prowadzenie szkolenia

Prowadząc nasze szkolenia opieramy się następujących fundamentach:

  • Wykorzystujemy między innymi znajomość przebiegu procesu grupowego w celu tworzenia optymalnych warunków uczenia się na każdym etapie formowania się grupy. Począwszy od fazy orientacji, gdzie zwracamy szczególna uwagę na wzajemną wymianę informacji, tworzenie się więzi i integrację grupy, a także na określenie oczekiwań, uzgodnienie planu i nadanie struktury szkoleniu, przez fazę formowania się ról grupowych, nieformalnego przywództwa, testowania granic i sprawdzania możliwości, do fazy zorganizowania, w ramach której pojawia się gotowość do podejmowania zadań, kończąc na fazie pełnej współpracy, gdzie grupa jest najbardziej wydajna, nastawiona na wypracowanie wyników.
  • Naszą rolą jest tworzenie sytuacji edukacyjnej, polegającej na ciągłym dbaniu o to aby wszyscy w grupie byli zaangażowani, odnajdywali swoje zdolności oraz umiejętności w praktyce. Podstawą do tworzenia takiej sytuacji jest budowanie relacji opartej na zaufaniu z wykorzystaniem metod dostosowanych do konkretnych wymagań.
  • Stosujemy pedagogikę kontraktu, która jest narzędziem opartym na relacji zaufania, dążenia do stopniowego nabywania doświadczeń na bazie sukcesów a nie porażek, umowie dotyczącej wdrożenia projektu dostosowanego do potrzeb, oczekiwań i możliwości każdego członka grupy, zobowiązaniu do osiągnięcia wspólnych celów, uznaniu uczestnika szkolenia za odpowiedzialnego partnera zdolnego do dokonywania wyborów. Kontrakt w założeniach prowadzi do wewnątrzsterowności i odpowiedzialności za siebie.
  • Prowadząc szkolenia wykorzystujemy aktywne metody uczenia dorosłych, opierając się na założeniach andragogiki i neuropedagogiki. Proponowane przez nas ćwiczenia bazują na cyklu Kolba czyli procedurze treningowej obejmującej doświadczenie konkretnej aktywności, dzielenie się refleksjami, przeżyciami i reakcjami na to doświadczenie. Następnie, dokonujemy przetworzenia i analizy sytuacji tak aby pokazać wzory działania oraz procesy, które wystąpiły podczas doświadczenia, wyciągamy ogólne wnioski z doświadczenia, formułujemy zasady, odnosimy się do teorii wyjaśniających. W ostatnim etapie cyklu następuje wcielanie w życie wniosków z poprzedniego etapu, wypracowanie zastosowań odkrytych zasad czy reguł w praktyce, w życiu realnym i opracowanie planu działania. Uczenie się poprzez doświadczenie jest według nas jedną z najbardziej efektywnych metod.
  • Kolejnym istotnym elementem, zapewniającym skuteczność naszych szkoleń jest komunikacja pomiędzy trenerem a grupa i pomiędzy uczestnikami szkolenia. Dbamy o jej efektywność, zachęcamy uczestników do otwartego wyrażanie siebie i formułowania komunikatów w języku „ja”. Zwracamy uwagę na wyjaśnianie sposobu w jaki rozumiemy nasze wypowiedzi, jak je rozszyfrowujemy i jak na nie reagujemy. Dobra komunikacja wymaga według nas przede wszystkim pogłębionego wglądu we własne wnętrze i odwagi do ujawnienia siebie dlatego, zachęcamy uczestników naszych szkoleń do wyrażania tego :„Co się we mnie dzieje, tu i teraz?”. Wymaga to często bezpośredniej konfrontacji z rzeczywistością nieprzyjemną, nazywamy to komunikacją „aż do bólu”. Nagrodą jest tu uwolnienie od niewypowiedzianego napięcia i przejście na poziom efektywnego uczenia się.
  • Zwracamy uwagę na pojawiające się zakłócenia, które blokują proces uczenia się i eliminujemy je aby proces komunikacji na szkoleniu przebiegał prawidłowo. Źródłem zakłóceń w grupie mogą być warunki zewnętrzne, uczestnik, a nawet sam trener, dlatego podczas naszych szkoleń natychmiastowo reagujemy oraz podejmujemy procedurę interwencji zmierzającej do wyeliminowania zakłócenia w celu utrzymania pozytywnej atmosfery i optymalnych warunków uczenia się.