Kompendium Kompetencji Trenerskich

Projekt „Kompendium Kompetencji Trenerskich” zrealizowaliśmy w ramach Projektu Systemowego PARP „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej”, finansowanego ze środków Poddziałania 2.2.2 PO KL. Trwał od 01.08.2012 do 31.12.2012, obejmował 36 szkoleń z 9 tematów dla doświadczonych trenerów. W ramach projektu przeprowadziliśmy łącznie 880 h szkoleniowych. W projekcie wzięło udział 333 trenerów pracujących w przedsiębiorstwach lub prowadzących szkolenia dla przedsiębiorców.

Drogą, która wiodła uczestników KKT do mistrzostwa osobistego był rozbudowany program szkoleniowy obejmujący dostarczenie wiedzy i praktyczne szkolenia w zakresie umiejętności takich jak: identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych, interwencja w sytuacji zakłóceń i manipulacji na szkoleniach, autoprezentacja, praca z głosem, wizerunek trenera, radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie syndromowi wypalenia zawodowego trenera, inteligencja emocjonalna i motywacyjna w prace trenera, modyfikacja prowadzenia szkoleń dla grup 45+ i metody ewaluacji szkoleń. Szkolenia dały w efekcie wzrost wszystkich kompetencji u większości uczestników. Nastąpiło pogłębienie warsztatu trenerskiego i poznanie nowych technik szkoleniowych. Raport ewaluacyjny wskazuje także na wzrost umiejętności technicznych dzięki pracy ze sprzętem multimedialnym w tym wykorzystywania multimediów jako środków do aktywizowania uwagi i nabycie umiejętności aktywizowania uwagi. U wszystkich uczestników nastąpiła poprawa umiejętności komunikacyjnych w tym pracy z głosem i autoprezentacyjnych. Uczestnicy deklarowali także lepsze radzenie sobie ze stresem, pogłębienie umiejętności zastosowania profilaktyki wypalenia zawodowego, poznanie scenariuszy szkoleń tematycznych, wzmocnienie emocjonalności i poprawa umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, wzmocnienie samokontroli i rozwój inteligencji motywacyjnej.

Wypowiedzi uczestników „Kompendium Kompetencji Trenerskich”:

“Udział w projekcie był dla mnie ważnym krokiem w rozwoju. Utwierdził mnie w przekonaniu, że jestem na dobrej drodze zawodowej. To był efektywnie wykorzystany czas, uwierzyłem w siebie i rozwinąłem się zawodowo. To czas w niepowtarzalnej atmosferze, w gronie profesjonalnych, otwartych i zaangażowanych trenerów oraz wielu wspaniałych uczestników, praktyków biznesu, którzy posiadają bogate doświadczenie wyniesione z różnorodnych branż dzielili się doświadczeniami wyniesionymi z Sali szkoleniowej i jednocześnie inspirowali się nawzajem. Należy jednocześnie wspomnieć o roli jaką odegrał kierownik projektu, Jan Robert Sołtys – oddany całym sercem KKT oraz każdemu uczestnikowi z osobna. Po KKT mogę stwierdzić, że jestem gotowy do skutecznego szkolenia innych, nawet tych najbardziej wymagających uczestników.”

Łukasz Skawiński

„Umocniłam swoją wizję trenera jako osoby, która powinna reprezentować wysokie umiejętności i kompetencje w obszarze nie tylko merytorycznym szkoleń ale także interpersonalnym. Praca z ludźmi jest wymagająca, a w przypadku trenera kompetencje interpersonalne są kluczowe do osiągnięcia sukcesu. Świadomość siebie, swoich kompetencji oraz umiejętność zaobserwowania tego, jak uczestnicy szkoleń postrzegają mnie jako trenera daje duże pole do ciągłego doskonalenia. Ważne jest, aby takie projekty były promowane i powtarzane. Dla osób prowadzących działalność trenerską istotne są wszelkie okazje do wymiany doświadczeń oraz możliwości pracy z doświadczonymi trenerami bądź ekspertami z obszarów współistniejących dla tego zawodu. Każdy warsztat, oprócz możliwości zdobywania nowych doświadczeń był swego rodzaju superwizją mojej pracy.”

Aleksandra Masłowska