Szkoła Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych

Projekt „Szkoła Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych” był projektem, który obejmował 12 edycji komercyjnych kursów trenerskich, zrealizowanych w latach 2004-2010. Sumaryczny czas nauki do certyfikacji w szkole trenerów obejmował 300 godzin. Szkoła została zaprojektowana dla liderów biznesu, doradców personalnych, szkoleniowców, psychologów, pedagogów, ekonomistów chcących prowadzić działalność trenerską oraz dla tych, którzy chcieli udoskonalić swój warsztat. W ramach projektu certyfikat uzyskało łącznie 160 trenerów.

Główne cele projektu obejmowały: zwiększenie skuteczności zarządzania komunikacją w grupie i w firmie, tworzenie motywacji edukacyjnej, diagnozowanie i konstruktywne rozwiązywanie kryzysów indywidualnych i grupowych, zwiększenie znajomości budowania zespołów zadaniowych, prowadzenie facylitacji, negocjacji, moderacji i mediacji, rozwijanie osobistych zasobów w relacji z grupą, pełnienie roli coacha w indywidualnym kontakcie z pracownikiem i organizowanie outplacementu. Podstawą założeń programowych projektu był trening interpersonalny. Opieraliśmy się na aktualnych doświadczeniach współpracy z firmami prezentując case study. Łączyliśmy teorię z praktyką superwizując zajęcia i programy szkoleniowe. Dbaliśmy o indywidualizowanie podejścia do uczestników danej grupy szkoleniowej zapraszając specjalistów do prowadzenia zajęć tematycznych. W trakcie cyklów szkoleniowych uczyliśmy prowadzenia co najmniej 16 godzinnego szkolenia z uwzględnieniem dynamiki procesu grupowego, organizowania indywidualnego treningu rozwoju zasobów osobistych oraz umiejętności niezbędnych do uzyskania certyfikatu trenera rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych .

Sesję I, obejmującą 50 godzin, stanowił Trening Interpersonalny, którego celem było poszerzenie świadomości uczestników dotyczącej osobistych relacji w grupie, analiza własnej komunikacji w grupie, doświadczanie procesu grupowego, identyfikacja ról grupowych i ćwiczenie udzielania informacji zwrotnych. Trening kształcił podstawowe umiejętności pracy z grupą. Opierał się na osobistym doświadczeniu procesu grupowego. Stanowił fundament indywidualnego stylu trenerskiego. Po odbyciu treningu przeprowadzana był rozmowa kwalifikacyjna do udziału w dalszych sesjach projektu.

Sesja II, trwająca 40 godzin, obejmowała moduł: Tworzenie szkolenia i techniki uczenia. W ramach modułu uczestnicy nauczyli się dokonywania analizy systemowej grupy szkoleniowej za pomocą takich metod jak organogram, cebula systemowa i genogram firmy oraz dostosowania sposobu uczenia do indywidualnego stylu przyswajania wiedzy. Poznali rolę wartości i etyki w pracy trenera. Zdobyli wiedzę i umiejętności potrzebne do zaprojektowania programu szkolenia. Poznali i nauczyli się zastosowania technik szkoleniowych. Podnieśli kompetencje niezbędne do planowania własnego rozwoju.

Podczas III sesji, trwającej 40 godzin, z zakresu komunikacji, prezentacji i sytuacji zakłócających w grupie, uczestnicy mieli możliwość rozwijania swojej inteligencji emocjonalnej i motywacyjnej, doskonalenia umiejętności autoprezentacji i tworzenia własnego wizerunku, radzenia sobie w sytuacji stresu i tremy oraz rozwiązywania konfliktów.

Sesja IV, również 40-godzinna dostarczyła uczestnikom wiedzy, narzędzi i umiejętności z zakresu moderacji, mediacji, facylitacji i negocjacji.

Podczas V, 40-godzinnej sesji uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w warsztacie tematycznym, wybranym w zależności od potrzeb danej grupy. Kolejne 90 godzin, poprzedzające moment certyfikacji stanowiła praca indywidualna trenerów. Spotkania i szkolenia mogły odbywać się w ramach pracy zawodowej uczestników, jak i poza nią. Przeprowadzone zajęcia musiały zostać udokumentowane za pomocą scenariusza zajęć, listy obecności oraz sprawozdania z podsumowaniem oceny zajęć i wnioskami.

Oferta Szkoła Trenerów ed 50- 2017