Szkoła Trenerów Biznesu

“W naszej koncepcji kształcenia trenerów odwołujemy się do zasad organizacji uczącej się. Na pierwszym miejscu stawiamy mistrzostwo osobiste trenerów otwierając ich na wewnętrzną potrzebę samorozwoju i uczenia się przez całe życie. Wyrabiamy gotowość trenerów do kwestionowania własnych modeli myślowych, głęboko zakorzenionych przekonań, wyobrażeń tworzących ich własny pogląd na świat, często blokujących rozwój. Dbamy o zespołowe uczenie się trenerów, to znaczy istnienie między nimi swobodnego przepływu myśli, dzięki czemu są w stanie głębiej wnikać w zagadnienia, gruntowniej je analizować, osiągać zwiększoną ostrość wi­dzenia spraw. Uczymy systemowego myślenia, pozwalającego do­strzegać związki między poszczególnymi elementami firmy oraz między nią i otoczeniem. Uczymy także postrzegania siebie w powiązaniu z innymi członkami społeczności trenerskiej oraz świadomości konsekwencji własnych działań. Podczas realizacji modułów tworzymy zawodową społeczność, której trenerzy wspólnie określają cele uczenia się, opracowują spójny program szkolenia, ustalają odpowiadający mu system ewaluacji i opracowują bieżące plany doskonalenia procesu uczenia się. Samodoskonalenie u trenera musi być procesem ciągłym, wpisanym w jego strukturę i procedury działania, a nie tylko czymś podejmowanym od przypadku do przypadku. To sprawia, że trener dzieli się metodami, jest świadomym liderem zmiany, poddaje się superwizji. W procesie samodoskonalenia uczenie się i działanie są ze sobą zintegrowane.”

Jan Robert Sołtys

Szkoła Trenerów  gwarantuje poszerzenie kompetencji trenerskich uczestników poprzez

  • Opanowanie umiejętności projektowania szkoleń: tworzenia programu i scenariusza szkolenia zgodnie z zasadami uczenia dorosłych.
  • Zdobycie umiejętności trenerskich w zakresie prowadzenia grupy poprzez stosowanie elementów procesu grupowego dla osiągnięcia efektu synergii; stosowanie technik szkoleniowych by podtrzymać dynamikę pracy grupy (m.in. energizery, przerywniki, gry szkoleniowe).
  • Nauczenie się stosowania narzędzi trenerskich, by urozmaicić i usprawnić proces uczenia.
  • Pogłębienie umiejętności komunikacji z grupą i skuteczności stymulowania pracy.
  • Opanowanie umiejętności analizy wszelkich interakcji zachodzących na poziomie trener – grupa.
  • Przyswojenie umiejętności rozpoznawania przyczyn oporu w grupie i rozwiązywania sytuacji konfliktowych; zamiany zakłóceń występujących w grupie na zachowania pożądane.
  • Opanowanie warsztatu trenerskiego i poznanie nowych technik szkoleniowych, m.in.: moderacja, metaplan , prezentacja, dyskusja punktowana , studium przypadku, action learning, technik twórczego rozwiązywania problemów, gier symulacyjnych.
  • Rozszerzenie kompetencji w zakresie autoprezentacji, wizerunku trenera i pracy z głosem.
  • Rozwój umiejętności radzenia sobie z tremą i stresem towarzyszącym wystąpieniom przed audytorium.
  • Ułatwienie funkcjonowania w środowisku biznesowym: sprzedaż szkoleń, tworzenie ofert.

Pobierz aktualną ofertę w formacie PDF

Oferta Szkoła Trenerów ed 50- 2017