Equal

equal-300x254-300x254

W latach 2006-2008, jako jedna z instytucji partnerskich, realizowaliśmy projekty szkoleniowe i projekty w zakresie współpracy międzynarodowej w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny oraz bezpośrednio z budżetów państw biorących udział w inicjatywie.

Głównym celem przedsięwzięcia było stworzenie innowacyjnych i modelowych narzędzi lokalnej gospodarki społecznej, prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Beneficjentami projektu były osoby w wieku 18-24 lat oraz kobiety długotrwale bezrobotne próbujące wrócić na rynek pracy. Rezultatem projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” była reintegracja społeczno-zawodowa uczestników, tworzenie nowych miejsc pracy i świadczenie usług na rzecz społeczności lokalnej. Jednym z założeń projektu było aktywne kształtowanie postaw i wzmocnienie kompetencji zawodowych uczestników przez połączenie procesu kształceniowego z możliwością ich rozwoju w normalnym środowisku pracy.

Jako partner szkoleniowy, w ciągu kilku lat współpracy, zrealizowaliśmy szereg warsztatów dla beneficjentów projektu, między innymi z zakresu Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem Społecznym w branży Turystyki Dziedzictwa, Marketingu usług Dziedzictwa Kulturowego, w tym: Produkty turystyczne; Zarządzanie personelem w turystyce; Kierowanie zespołem; Komunikacja interpersonalna; Zarządzanie budżetem; Trójsektorowe partnerstwo; Prawo pracy; Zarządzanie strategiczne; Zarządzanie czasem; Motywacja nastawiona na sukces; Eksport/Handel zagraniczny – organizacja, dokumentacja, zabezpieczenia; Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego; Inspiracje kulturowe; Kreowanie marki własnej i wykorzystanie potencjału marki w grze wolnorynkowej; Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna firmy; Obsługa klienta; Techniki sprzedaży; Negocjacje; Zarządzanie personelem w turystyce.